Menu
Passend onderwijs

De stichting Brevoordt is met de aangesloten acht schoolbesturen onderdeel van het samenwerkingsverband passend onderwijs Oost Achterhoek (bestaande uit totaal 14 schoolbesturen).
In dat samenwerkingsverband wordt gewerkt vanuit een heldere missie en visie, die door de St. Brevoordt wordt onderschreven en waaraan de medewerkers van de St. Brevoordt helpen invulling en uitvoering te geven.
Op een verantwoorde wijze wordt gestreefd naar een zo thuisnabij en regulier mogelijke passende onderwijsplek.
Daarmee is geborgd, dat de scholen wat betreft aansturing en ondersteuning werken en zich verder ontwikkelen binnen één consistente benadering.

De medewerkers binnen de St. Brevoordt zijn goed op de hoogte van de voorgestane lijn vanuit s.w.v. Oost Achterhoek, kennen de procedures in de zorgroute en verwijsroute van het samenwerkingsverband en handelen daarnaar.
In de jaarplanning (kalender) van de St. Brevoordt worden ook de belangrijkste evenementen van het s.w.v. Oost Achterhoek meegenomen (w.o. de Z.A.T.T.-data)

Op de website van de St. Brevoordt worden ouders erop gewezen dat bij eventuele vragen rond de ondersteuning van de eigen zoon of dochter contact kan worden gezocht met het Regionaal Aanmeld Punt.
Verder wordt voor uitgebreide informatie over het samenwerkingsverband passend onderwijs verwezen naar de website van het s.w.v. Oost Achterhoek www.swvoostachterhoek.nl .